Üyelik Koşulları

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3- Derneğe üye olma koşulları ve üyelik türleri aşağıda açıklanmıştır:

Adaylık, Üyelik Formu’nun doldurup imzalaması, gerekli belgelerle birlikte Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı’na başvuru ile yapılır. Kurumsal üyelik için kurumsal üye giriş formu yanında, şirketin Ticaret Sicil Belgesi, Temsilcinin imza sirküleri ve yetki belgesi fotokopisi de verilir. Dernek Yönetim Kurulu formun alındığı tarihi izleyen 30 (otuz) gün içinde, gerekli araştırma ve incelemeleri yapar ve isteğin kabul, ya da reddi şeklinde karara bağlar. Sonuç yazıyla, tüzüğün gerektirdiği şartlara göre adayın asıl veya fahri üyeliğe kabulünü başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir ve kendisine “Üye Kimlik Belgesi” verilir.

Asıl Üye 

Petrol sektöründe çalışan ve sektöre yönelik akademik çalışmalarda bulunan, Jeoloji, Jeofizik ve Petrol mühendisleri ile diğer meslek mensubu yüksek okul mezunları gerçek kişi olarak, petrol sektöründe faaliyet gösteren ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı olan Petrol arama ve üretim şirketleri de kurumsal üye olarak asil üye olabilir.

Asıl üye, dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve haklarından yararlanan üyedir.

Asıl üyenin hakları; gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olabilmeyi ve oy kullanmayı, yükümlülükleri ise; Genel Kurul toplantılarına katılmayı, aidat ödentisini zamanında ödemeyi, derneğin amaç ve çalışma konularına bağlı olarak çaba harcamayı ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürme ilkelerini kapsar.

Fahri Üye

Petrol sektöründe çalışmadığı veya Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı olmadığı için derneğe asil üye olamayan yüksek okul mezunları ile kurum ve şirketler, Yönetim Kurulu’nun oybirliği ile alacağı kararla fahri üye olabilirler.

Ayrıca Dernek amaç ve çalışma konularına belirli ve önemli hizmetleri veya katkıları olan kişilerden, üyeler arasında bulunmasında yarar görülenler Yönetim Kurulu’nun onayı ile derneğe fahri üye olabilirler.

Fahri üyeler, Genel Kurul’a katılır, söz alır, görüşlerini ifade eder, derneğin amaç ve çalışma konularına bağlı olarak çaba harcar ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürür. Ancak dernek organlarına seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar. Fahri üye olup, daha sonradan petrol sektöründe çalışmaya başlayan üyeler Yönetim Kurulu kararı ile asıl üyeliğe alınabilir.

Özel Hükümler 

1. Derneklere üye olmaları yasaklananlar, dernek ödenti ve yararlanma paylarını ödememe nedeni dışındaki diğer nedenlerle üyelikten sürekli olarak çıkarılmış olanlar ve özel kanunlarında aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar derneğe üye olamazlar.

2. Dernek ödenti ve yararlanma paylarını ödememiş olmak nedeniyle üyelikten çıkarılanlar, yeniden üye olabilmek için üyelikten çıkarılmalarına neden olan ödentilerini ödemek koşuluyla yeniden üyeliğe kabul edilir.

3. Hukuksal sebeplerle Dernekten uzak kalmış üyeler, durumlarını belgelemeleri koşulu ve Yönetim Kurulu onayı ile uzak kaldıkları zamana ait üyelik ödentilerinden muaf tutulurlar.

4. Dernek üyelik tarihi itibarı ile, otuz yıl üyelik aidatı ödeyen üyeler Onur Üyesi olarak anılır ve bu üyelerden bu tarihi takip eden sürede üyelik aidatı alınmaz.

5. Türk vatandaşı olmayanların Derneğe üye olabilmeleri için, Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, o yabancının Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir.

Faaliyetlerden yararlanma koşulları 

Madde 4- Üyeler Derneğin faaliyetlerinden, Yönetim Kurulu’nca öngörülen koşullar çerçevesinde yararlanma hakkına sahiptirler.

Üyelikten Çıkma 

Madde 5- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyelik ölüm veya üyelikten ayrılma talebi ile sona erer.

Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kurulu’na ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten ayrılanlara, üye olduğu dönemlere ilişkin yaptığı ödenti, geri ödenmez. Kurumsal üyelik, üye şirketin iflası, şirketin feshedilmesi veya Yönetim Kurulu kararı ile sona erer.

Üye olan tüzel kişiliğin temsilcisinin temsil yetkisinin sona ermesi, üyelikten istifası anlamına gelmemektedir.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 6-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller;

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Haysiyet Divanı’nın teklifi üzerine, Yönetim Kurulu’nun vereceği kararla, 
3-Dernek kayıtlarındaki adresine iki kez yazılı olarak uyarıda bulunulduğu halde, yıllık üyelik ödentisini kendisine yapılan ikinci tebliğ tarihini takip eden 8 ay içinde sağlık, gelir kaybı gibi nedenler hariç olmak üzere, ödememiş olmak. 
4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak. 
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.