TÜRKİYE PETROL JEOLOGLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ


Tadilat Tarihi: 26 Nisan 2022

Derneğin Adı, Merkezi ve Kurucuları 
Madde 1- Derneğin Adı: “Türkiye Petrol Jeologları Derneği” ve merkezi Ankara’dır. Derneğin şubesi açılmayacaktır. Dernek 02 Ağustos 1958 yılında kurulmuş olup, kısa adı “TPJD” dir.

Derneğin kurucuları aşağıda belirtilmiştir: 
1. Dr. Necdet Egeran (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Ankara, Kavaklıdere, Büklüm Sokak No: 75/7 de mukim). 
2. Dr. Suat Erk (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Ankara, Sıhhiye, Aksu Sokak No.7/18 de mukim). 
3. Ziya Kirman (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Ankara, Yenişehir, İnkılap Sokak No.24/3 de mukim). 
4. Hikmet Dinçer (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Ankara, Kavaklıdere, Büklüm Sokak No.5/7 de mukim). 
5. Raşit Ceylan (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Ankara, Maltepe, Özveren Sokak Ceylan Apt. No.5/12 de mukim).

Dernek, 20.09.1973 tarih ve 7/7146 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Türkiye” kelimesini kullanabilir.

Dernek amblemi, Türk Patent Enstitüsü 13.02.2012 tarih, 198 sayılı Resmi Marka Bülteni’nde yayınlanmış şekildedir. Patent on yıllığına derneğe aittir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2-Dernek, Türkiye’de petrol ve doğal gaz arama ve üretim tekniklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek; petrol jeolojisine ve diğer ilgili bilimlere ait yenilikleri yaymak amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri aşağıda belirtilmiştir:

1. Üyelerin birbiri ile ilişkilerini artırmak; birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygusunu geliştirmek, karşılıklı bilgi ve sorunların öğrenilmesine yardım etmek,

2. Derneğin kamuoyunda tanınırlılığı ve saygınlığının korunmasını ve artırılmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak,

3. Üyelerinin bilimsel, kültürel, sosyal çalışmalarda bulunması için etkinlikler düzenlemek,

4. Bilimsel nitelikli çalışmaları yaparak; üyeleri arasında ve toplumda bilimsel anlayışı ve çalışmaları özendirmek,

5. Üyelerinin yasal hak ve menfaatlerini korumak amacıyla, idari birimlere gerekli başvuruları yapmak, adli ve idari yargı mercileri önünde dava açmak,

6. Üyelerinin bilgi birikimini ve bilgi paylaşımını artırmak,

7. Üyelerinin birbirleri ile ilişkilerinde mesleki kurallar ve etik değerler geliştirmek ve korumak,

8. Petrol ve doğal gazın aranması ve işletilmesine yönelik inceleme ve araştırmalar yapmak ve bunların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak, bu konuda yayınlar hazırlamak,

9. Petrol ve doğal gazın arama ve üretim faaliyetlerinde çalışan üyelerinin eğitimi ve görevi ile ilgili hususların belirlenmesine yönelik yasal düzenlemelerin hazırlanması aşamasında yazılı ve sözlü görüş bildirmek.

10. Yeni üyelerin alınmasını özendirmek ve yasalar ile tüzük hükümleri uyarınca üye kaydetmek,

11. Topluma ve derneğe yararlı olacak projeler geliştirmek ve uygulamak,

12. Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek mali kaynaklar sağlamak; oluşturulacak her türlü hizmet projeleri ve çalışmaları uygulamak, bu amaçla, ortaklık ve iktisadi işletme kurmak, İktisadi İşletme Yönetmeliği’ni hazırlama konusunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

13. Ulusal veya Uluslararası konferanslar, sempozyumlar, paneller, açık oturumlar, forumlar ile fuarlar, sergiler düzenlemek,

14. Dernek amacı doğrultusunda üyelerinin bilimsel ve teknik yönden gelişimine hizmet etmek amacı ile, kurs ve eğitimler düzenlemek,

15. Dernek içinde oluşturulacak çalışma grupları, komisyonlar, ya da uzman ve danışmanlar aracılığı ile amaç ve çalışma konularında incelemeler, araştırmalar yapmak,

16. Amaç ve çalışma konularına hizmet etmek üzere gerekli arsa, bina, kamp, kulüp, lokal, sosyal tesisler gibi taşınmaz malları satın almak, kiralamak, kiraya vermek, bu amaçla her türlü inşaat yaptırmak; taşınır mallar, menkul değerler ve haklar satın almak,

17. Broşür, katalog, bülten, dergi, gazete ve kitaplar yayınlamak, internet, kablo, radyo ve televizyon gibi iletişim imkanlarını kullanmak, 

18. Yurtiçi ve yurt dışında her türlü bilimsel ve sosyal geziler düzenlemek, üyelerinin katılımını sağlamak,

19. Her türlü tanıtıcı, eğitici ve hediyelik eşyalar yaptırmak ve dağıtmak,

20. Yardım Toplama Kanunu ile Tüzük hükümlerine uygun olarak bağış ve yardım almak; bağış ve yardımda bulunmak, burs vermek,

21. Amaç ve çalışmalarını gerçekleştirmek için yasalarda öngörülen diğer çalışmaları yapmak, yönetmelikler hazırlamak.

Dernek, bu faaliyetlerini yürütmek amacı ile daimi veya geçici eleman çalıştırabilir. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan konularda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla platformlar ve/veya birliktelikler oluşturur, oluşturulanlara katılabilir. Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek maddi kaynakları sağlamak üzere girişimlerde bulunur.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal ve bilimsel alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3- Derneğe üye olma koşulları ve üyelik türleri aşağıda açıklanmıştır:

Adaylık, Üyelik Formu’nun doldurup imzalaması, gerekli belgelerle birlikte Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı’na başvuru ile yapılır. Kurumsal üyelik için kurumsal üye giriş formu yanında, şirketin Ticaret Sicil Belgesi, Temsilcinin imza sirküleri ve yetki belgesi fotokopisi de verilir. Dernek Yönetim Kurulu formun alındığı tarihi izleyen 30 (otuz) gün içinde, gerekli araştırma ve incelemeleri yapar ve isteğin kabul, ya da reddi şeklinde karara bağlar. Sonuç yazıyla, tüzüğün gerektirdiği şartlara göre adayın asıl veya fahri üyeliğe kabulünü başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Asıl Üye 

Petrol sektöründe çalışan ve sektöre yönelik akademik çalışmalarda bulunan, Jeoloji, Jeofizik ve Petrol mühendisleri ile diğer meslek mensubu yüksek okul mezunları gerçek kişi olarak, petrol sektöründe faaliyet gösteren ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı olan Petrol arama ve üretim şirketleri de kurumsal üye olarak asil üye olabilir.

Asıl üye, dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve haklarından yararlanan üyedir.

Asıl üyenin hakları; gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olabilmeyi ve oy kullanmayı, yükümlülükleri ise; Genel Kurul toplantılarına katılmayı, aidat ödentisini zamanında ödemeyi, derneğin amaç ve çalışma konularına bağlı olarak çaba harcamayı ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürme ilkelerini kapsar.

Fahri Üye

Petrol sektöründe çalışmadığı veya Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı olmadığı için derneğe asil üye olamayan yüksek okul mezunları ile kurum ve şirketler, Yönetim Kurulu’nun oybirliği ile alacağı kararla fahri üye olabilirler.

Ayrıca Dernek amaç ve çalışma konularına belirli ve önemli hizmetleri veya katkıları olan kişilerden, üyeler arasında bulunmasında yarar görülenler Yönetim Kurulu’nun onayı ile derneğe fahri üye olabilirler.

Fahri üyeler, Genel Kurul’a katılır, söz alır, görüşlerini ifade eder, derneğin amaç ve çalışma konularına bağlı olarak çaba harcar ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürür. Ancak dernek organlarına seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar. Fahri üye olup, daha sonradan petrol sektöründe çalışmaya başlayan üyeler Yönetim Kurulu kararı ile asıl üyeliğe alınabilir.

Özel Hükümler 

1. Derneklere üye olmaları yasaklananlar, dernek ödenti ve yararlanma paylarını ödememe nedeni dışındaki diğer nedenlerle üyelikten sürekli olarak çıkarılmış olanlar ve özel kanunlarında aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar derneğe üye olamazlar.

2. Dernek ödenti ve yararlanma paylarını ödememiş olmak nedeniyle üyelikten çıkarılanlar, yeniden üye olabilmek için üyelikten çıkarılmalarına neden olan ödentilerini ödemek koşuluyla yeniden üyeliğe kabul edilir.

3. Hukuksal sebeplerle Dernekten uzak kalmış üyeler, durumlarını belgelemeleri koşulu ve Yönetim Kurulu onayı ile uzak kaldıkları zamana ait üyelik ödentilerinden muaf tutulurlar.

4. Dernek üyelik tarihi itibarı ile, otuz yıl üyelik aidatı ödeyen üyeler Onur Üyesi olarak anılır ve bu üyelerden bu tarihi takip eden sürede üyelik aidatı alınmaz.

5. Türk vatandaşı olmayanların Derneğe üye olabilmeleri için, Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, o yabancının Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir.

Faaliyetlerden yararlanma koşulları 

Madde 4- Üyeler Derneğin faaliyetlerinden, Yönetim Kurulu’nca öngörülen koşullar çerçevesinde yararlanma hakkına sahiptirler.

Üyelikten Çıkma 

Madde 5- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyelik ölüm veya üyelikten ayrılma talebi ile sona erer.

Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kurulu’na ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten ayrılanlara, üye olduğu dönemlere ilişkin yaptığı ödenti, katkı payı vs. geri ödenmez. Kurumsal üyelik, üye şirketin iflası, şirketin feshedilmesi veya Yönetim Kurulu kararı ile sona erer.

Üye olan tüzel kişiliğin temsilcisinin temsil yetkisinin sona ermesi, üyelikten istifası anlamına gelmemektedir.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 6-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller;

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Haysiyet Divanı’nın teklifi üzerine, Yönetim Kurulu’nun vereceği kararla, 
3-Dernek kayıtlarındaki adresine iki kez yazılı olarak uyarıda bulunulduğu halde, yıllık üyelik ödentisini kendisine yapılan ikinci tebliğ tarihini takip eden 8 ay içinde sağlık, gelir kaybı gibi nedenler hariç olmak üzere, ödememiş olmak. 
4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak. 
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları

Madde 7-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir. 
1- Genel Kurul, 
2- Yönetim Kurulu, 
3- Denetim Kurulu 
4- Disiplin Kurulu (Haysiyet Divanı)

Dernek Genel Kurulu’nun, Oluşum Şekli, Toplantı Zamanı, Çağrı ve Usulü

Madde 8- Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. 
Olağan Genel Kurul, üç yılda bir, Nisan ayı içerisinde, Yönetim Kurulu’nca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Genel Kurul, Olağan Genel Kurul dışında, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca olağanüstü olarak toplanır. 
Bunlar; 
1. Yönetim Kurulu’nun üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile alacağı kararla, 
2. Denetim Kurulu’nun dernek hesap ve işlemleri ile ilgili olarak alacağı kararla, 
3. Dernek üye sayısının beşte biri (1/5)’nin yapacakları yazılı ve imzalı başvuru ile, 
4. Yönetim Kurulu üye sayısı, Yönetim Kurulu’ndan ayrılmalar sebebiyle üye tam sayısının yarısının altına düşmesi durumunda, Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.

Yönetim Kurulu, bu gerekçelere rağmen Genel Kurul’u toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü 

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkına Genel Kurul tarihinden önce derneğe kabul edilmiş üyeler sahip olurlar. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması halinde toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise, üçte ikisinin katılımıyla toplanır.

Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.

Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulu’nca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.

Üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulu’nca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel Kurul’da, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır, üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Fahri üyeler, Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

Kurumsal üyelikte, temsil yetkisi olan kişi, yetki belgesini sunarak oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.

Toplantı sonunda, toplantı tutanağı ve diğer belgeler Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kurulu’na yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurul’un Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 9- Genel Kurul’da, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, Genel Kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra şeffaf bir kutuya atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sayımı yapılır.

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Ancak, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 10- Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul’ca görüşülüp karara bağlanır. 

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulu’nun ibrası,

4-Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, yıllık üyelik aidatlarının belirlenmesi,

5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

6-Yönetim Kurulu’nca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

9-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılmasının kararlaştırılması,

10-Derneğin vakıf kurması,

11-Derneğin fesih edilmesi,

12-Yönetim Kurulu’nun diğer önerilerini inceleyip karara bağlar.

Genel Kurul, bu tüzükte belirtilmediği halde, diğer mevzuatlarda yer alan ve Genel Kurul’ca yapılması gerekli diğer görevleri yerine getirir.

Genel Kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel Kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11- Yönetim Kurulu, yedi asıl ve yedi yedek üye olarak Genel Kurul’ca seçilir.

Yönetim Kurulu, seçildiği Genel Kurul toplantısından başlamak üzere, üç yıl süre ile görev yapar.

Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev dağılımı yaparak başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman ve üyeleri belirler.

Yönetim Kurulu, ayda en az bir kere olmak üzere, kendi saptayacağı zamanlarda olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir

Yönetim Kurulu, toplantı yeter sayısı 4 (dört) olup, kararlar çoğunlukla alınır.

Yönetim Kurulu, asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde, boşalan üyeliğe yedek üyelerin Genel Kurul toplantısında aldığı oy çokluğu sırasına göre göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu, aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak

4-Genel Kurul’un verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

6-Genel Kurul’da alınan kararları uygulamak,

7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Genel Kurul’a sunmak,

8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak, 

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

12-Yönetim Kurulu’na herhangi bir üye hakkında yapılan başvuruyu, inceleyerek veya herhangi bir üyenin üyelik nitelik ve koşullarını yitirdiği, amaç ve çalışma konularından uzaklaştığı gerekçesi ile Disiplin Kurulu’na sevkine karar vermek, 

13- Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak,

14- Derneğin amaç ve çalışma konuları doğrultusunda, üyelerin gönüllü katılımlarını teşvik etmek, görev yapacak çalışma grupları kurmak ve raporları hakkında karar almak,

15- Derneğin idari organizasyon yapısını belirlemek, Dernek işlerinin yürütülmesinde gerek duyulan personeli, işçileri ve danışmanları atamak, gerektiğinde işlerine son vermek,

16- Genel Kurul’un belirlediği miktarlar çerçevesinde derneğin yıllık üye ödenti tahsili ile ilgili esasları belirlemek,

17- Ortaklık ve iktisadi işletme kurulması, kurulmuş ya da kurulacak ortaklıklar ile vakıflara katılma konusunda Genel Kurul’a öneri sunmak ve kararlarını uygulamak,

18- Kurum, kuruluş ve üniversitelerdeki Temsilci veya Temsilciler Kurulu’nu atamak.

19- Dernek bütçesi ile amaç ve hizmet konularının gerektirdiği sayıda personeli atamak ve ücretlerini dernek bütçesinden karşılamak,

20- Dernek Beyannamesi doldurularak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde mahallin mülki idare amirliğine vermek.

21-. Dernek Yönetim Kurulu, amaç ve çalışma konularında yardımcı ve yararlı olmak üzere, üyeleri içerisinden geçici ya da sürekli olarak Uzman Danışmanlar atayabilir.

22-. Dernek Yönetim Kurulu, amaç ve çalışma konularında yardımcı ve yararlı olmak üzere, geçici ya da sürekli olarak en az üç kişiden oluşan Çalışma Grupları kurabilir. Çalışma Grupları Yönetim Kurulu’nun karar almasına yardımcı olabilecek etüd, araştırma ve incelemeleri yapmak, önerilerde bulunmakla görevlidirler.

Denetim Kurulu’nun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 12-Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak Genel Kurul’ca üç yıl için seçilir. Denetim Kurulu, seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantısında bir başkan seçer. Denetim Kurulu yılda bir toplanır. Toplantı yeter sayısı 2 (iki) dir.

Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde asıl üyelerin oy çokluğu ile belirleyeceği yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Asıl Üyeliğe geçen yedek üyelerin bilgileri Denetim Kurulu tarafından yazılı olarak Yönetim Kurulu’na bildirilir. Yönetim Kurulu’na bildirilen isimler en kısa sürede İl Dernekler Müdürlüğü’ne iletilir.

Denetim Kurulu, derneğin amaç ve çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını denetler.

Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre yılda bir kez denetleme yapar. 

Denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

Denetim Kurulu, gerektiğinde Genel Kurul’un toplantıya çağrılmasını Yönetim Kurulu’ndan isteyebilir.

Disiplin Kurulu(Haysiyet Divanı) Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 13- Disiplin Kurulu, Genel Kurul’da gizli oyla üç yıl için seçilen 3 (üç) asıl, 3 (üç) yedek üyeden oluşur.

Disiplin Kurulu’na aday olabilmek için dernekten daha önce herhangi bir disiplin cezası almamış olmak zorunludur.

Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu veya üyeler tarafından kendisine yansıtılan konuyu inceleyerek sonuç raporunu hazırlar ve değerlendirilmesi için Yönetim Kurulu’na sunar. İhtiyaç halinde re’sen toplanabilir.

Disiplin Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde asıl üyelerin oy çokluğu ile belirleyeceği yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Asıl Üyeliğe geçen yedek üyelerin bilgileri Disiplin Kurulu tarafından yazılı olarak Yönetim Kurulu’na bildirilir. Yönetim Kurulu’na bildirilen isimler en kısa sürede İl Dernekler Müdürlüğü’ne iletilir.

Ortak Hükümler

Madde 14. Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmadıkları taktirde Kurullarından ayrılmış sayılırlar.

Herhangi bir nedenle kurulundan ayrılan üyenin yerine kurulu asıl üyelerinin belirleyeceği yedek üye, bir hafta içinde asıl üyeliğe çağrılır.

Dernek kurullarında görev alan üyeler görev süreleri boyunca dernekle ticari ilişkiler içerisinde bulunamazlar.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 15- Derneğin bütçe dönemi 1 Ocak’ta başlar 31 Aralık’ta sona erer.

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır;

1- Üyelerden giriş ödentisi alınmaz.

2- Dernek üyelerinin üyeliklerinin devamı süresince her yıl ödeme zorunluluğunda oldukları tutardır. Bu tutar her yıl Genel Kurul tarafından belirlenir.

3- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

4- Dernek tarafından yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması, eğitim, sergi ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

5- Derneğin taşınır ve taşınmaz mal varlığının işletilmesinden yada kiraya verilmesinden veya satılmasından elde edilen gelirler.

6- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

7- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

8- Diğer gelirler.

Derneklerin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması Mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla olur.

Dernek tarafından tutulacak Defterler, Usül ve Esasları 

Madde 16- Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen miktarı aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen miktarın altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın Yönetim Kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 17- Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir.

Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) Yönetim Kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim Kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek Yönetim Kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim Kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi Yönetim Kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek Yönetim Kurulu’na bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi Yönetim Kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 18- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek Yönetim Kurulu tarafından doldurularak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 19- Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir.

Genel Kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; Genel Kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; Genel Kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, Genel Kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Temsilcilik Açma

Madde 20- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek Genel Kurul’unda temsil edilmez. 

Derneğin İç Denetimi

Madde 21- Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 22- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 23- Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir.

Genel Kurul’da tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel Kurul’da tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 24- Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurul’da fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel Kurul’ca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Türkiye Petrol Jeologları Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurul’da belirlenen yere devredilir. Genel Kurul’da, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 25- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 26- Bu ana Tüzük 26 Nisan 2022 Tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. 

Yürütme

Madde 27- Bu Tüzük hükümlerini Genel Kurul kararları çerçevesinde Yönetim Kurulu yürütür.

Yönetim Kurulu

Madde 28- Derneğin Yönetim Kurulu (2022 yılı) aşağıda belirtilmiştir: 
Hasan SARIKAYA......................, Başkan 
Arzu AKTOSUN........................., II.Başkan 
Ayşegül CANATALI...................., Genel Sekreter 
Hüsnü Çorbacıoğlu....................., Sayman Üye 
Cem KARATAŞ.........................., Üye 
Serdar Arif Özdoğan.................., Üye 
Ş.Gökhan KÖSE........................, Üye

Bu tüzük 28 (Yirmisekiz) maddeden ibarettir.

 

Üyelik Formunu İndirmek için Tıklayın...